СТМ Доверие
  • Оценка на риска на работното място
  • Анализ на здравословното състояние
  • Обучение на лица ангажирани с безопасността
  • Акредитирана лаборатория


За нас

Сертификат за акредитацияУдостоверение за регистрация на служба по трудова медицина

„СТМ – Доверие” ЕООД е регистрирана през 2002 година, като част от „Доверие Обединен Холдинг” АД и пререгистрирана, през 2008 г., с цел да осигури на своите клиенти висококачествени услуги, промотиращи здравословни и безопасни условия на труд.

Разполагаме с акредитиран Орган за контрол от вида „С” със сертификат за акредитация рег.№ 130 ОКС (издаден от ИА "БСА"). Органът за контрол извършва контрол на физични фактори на работната среда /микроклимат, изкуствено осветление и шум/ и контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V.

Натрупаният опит през годините ни позволи да създадем и развием силен, талантлив и опитен екип от професионалисти в подпомагането на фирмите във всички аспекти на трудовата медицина.

Визия, мисия и ценности


Екип

инж. Татяна Тодорова

Управител Служба по трудова медицина
Образование Магистър
Специалност Инженер - химик

Николета Славова – Магистър по химия и физика

Ръководител Служба по трудова медицина
Образование Магистър
Специалност Магистър по химия и физика

д-р Иван Паунов

лекар трудова медицина
Образование Магистър по медицина
Специалност Трудова медицина

д-р Йордан Кръстев

Лекар трудова медицина
Образование Магистър по медицина
Специалност Лекар трудова медицина

д-р Алексей Кряколов

Лекар трудова медицина
Образование Магистър по медицина
Специалност Лекар трудова медицина

д-р Поля Маринова

Лекар трудова медицина
Образование Магистър по медицина
Специалност Лекар трудова медицина

инж. Валентин Живков

Ръководител ОКС „Доверие”

Образование Магистър
Специалност Електроинженер

инж. Добринка Тодорова

Заместник ръководител ОКС, отговорник по качество и нормативно осигуряване
Образование Магистър
Специалност Инженер-химик

инж. Ален Ецов

Инженер Електроника, отговорник по метрологично осигуряване
Образование Бакалвър
Специалност Инженер Автоматика, информационна и управляваща техника

инж. Иво Андонов

Инженер, изследване на труда
Образование Магистър
Специалност Инженер, телекомуникации

Рени Христова

Офис мениджър и медицински секретар
Образование Средно
Специалност -

Милен Николов

Технически сътрудник
Образование Средно
Специалност -

Денка Иванова

Образование Магистър
Специалност Счетоводство и контрол

Услуги

Оценка на риска на работното място


• Оценката на риска обхваща всички аспекти на трудовата дейност, в т. ч.:
- работни процеси;
- работно оборудване – машини, съоръжения, инструменти и др.;
- работните места с техните параметри по безопасност, хигиена на труда и ергономия;
- организация на труда – сменност, работно време и почивки;
- други фактори, които могат да породят риск;
• Разработване на мерки за отстраняване, намаляване и контрол на риска за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
• Изготвяне на физиологичен режим на труд и почивка;
• Участие при избор на нови: технологично оборудване, работни процеси, методи и материали, с оглед определяне на потенциалния здравен риск.

Обучение по безопасност при работа


• Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
• Обучение на длъжностните лица и на специализирани служби по чл.24 на ЗЗБУТ;
• Обучение на лицата провеждащи инструктаж;
• Първоначално и ежегодно обучение на Комитетите и групите по условия на труд;
• Обучение за оказване на първа долекарска помощ;
• Стрес на работното място.

Aнализ на здравословното състояние


• Консултира работодателя при организиране на предварителни и задължителни периодични медицински прегледи и изследвания, вида на медицинските специалисти и честотата на превеждането им;
• Изготвяне на заключения за пригодността на новопостъпилите работещи за даден вид работа;
• Анализ на резултатите от периодичните медицински прегледи и изследвания;
• Годишен анализ за здравното състояние на работещите на база на показателите за временна и трайна нетрудоспособност, данните за професионална заболеваемост, трудов травматизъм и връзката им с условията на труд;
• Уведомява избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещите, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;


ОКС

Политика по качеството на СТМ Доверие

Орган за контрол от вида „С”


Областите, в които ОКС “ДОВЕРИЕ” е компетентен и може да осъществява контрол на нови и в експлоатация обекти са:
Контрол на физични фактори
• Микроклимат
• Шум
• Изкуствено осветление
Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V
• Съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни уредби, (Ω)
• Импеданс на контура “фаза - защитен проводник“, (Ω)
• Съпротивление на изолация, (Ω)
• Защита от токове с нулева последователност /Fi-прекъсвачи/.
Политика по качеството
Жалби и възражения
Заявка за контролКонтакти

Локация на СТМ Доверие
София 1756, ж.к. Дианабад,
ул. “Лъчезар Станчев” № 5
Софарма Бизнес Тауърс
Сграда Б, ет.4, офис 2
office@stmdoverie.com
Тел.: 02/4250 631
Факс: 02/4250 624 (632);
GSM: +359 885515003

Лични Данни

Уведомление във връзка със защитата на лични данни

Уведомление във връзка със защитата на лични данни


Служба по трудова медицина-доверие“ ЕООД, ЕИК 175423691, в качеството си на администратор на лични данни и изпълнявайки задълженията си съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО – Общ регламент относно защита на личните данни
Уведомление във връзка със защитата на лични данни